Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

Verwerkingsverantwoordelijke
Fysiotherapie Mike Soyer is eindverantwoordelijk voor het verwerken, bewaren, beveiligen en waarborgen van uw gegevens.

Fysiotherapie Mike Soyer
Parkweg 294
2271 BH  Voorburg
070 386 97 97
info@fysiotherapiemikesoyer.nl
KVK: 27139000

Functionaris voor de gegevensbescherming
Mariella Oostendorp
070 386 97 97
info@fysiotherapiemikesoyer.nl

Als FG zal zij er zorg voor dragen dat de onderdelen van de AVG binnen de organisatie wordt nageleefd. Mocht de FG constateren dat de AVG en daarmee dit document niet wordt nageleefd zal de FG dit direct melden bij Jordany Soyer, directeur. Volgende de geldende regels van de AVG zal afhankelijk van het incident het beleid worden bepaald. Incidenten worden vastgelegd en bewaard.

Doeleinden gegevensverwerking
Als paramedische fysiotherapie organisatie zijn wij genoodzaakt, mede door de wet- en regelgeving en de eisen van de zorgverzekeraar, om algemene persoonsgegevens en gegevens omtrent de cliënt zijn/haar fysieke klacht op te slaan. Dit gebeurt in een beveiligd softwaresysteem, Intramed.

De ontvangers van persoonsgegevens

 • Intramed
  Persoonsgegevens en medische dossiers van cliënten verwerken wij in een speciaal platform, Intramed. Dit is een speciaal ontwikkelt zorgplatform met de hoogste certificeringen voor informatiebeveiliging in de zorg: ISO 27001 en NEN 7510.
 • Website
  Op onze website fysiotherapiemikesoyer.nl maken wij gebruik van HTTPS. HTTPS is de beveiligde tegenhanger van HTTP. HTTPS maakt gebruikt van TLS, een encryptie protocol om internet verkeer te versleutelen. Hierdoor is de communicatie tussen onze website en onze bezoekers volledig versleuteld. Dit is onder andere van toepassing op ons contactformulier.
 • Zorgmail
  Via zorgmail sturen wij verslagen naar huisartsen, over de intake, de voortgang en een eindverslag van een cliënt. Berichten via zorgmail worden versleuteld verstuurd. Wij verstrekken alleen gegevens als daar vooraf toestemming voor is gegeven.
 • Externe organisaties
  Als advocatenkantoren of letselschadebedrijven informatie opvragen verstrekken wij alleen gegevens als daar schriftelijke toestemming voor is gegeven door de cliënt.
 • Fysio Prestatie Monitor
  Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is een verplichte evaluatie die door de verzekeraars in hun contract is opgenomen. Een persoon wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Verstrekken persoonsgegevens buiten de EU of internationaal
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan organisaties buiten de EU of internationale organisaties. Wij verstrekken bovendien nooit persoonsgegevens aan organisaties zonder toestemming van de betreffende persoon.

Dataverzameling voor kwaliteitsverbetering
Wij leveren anoniem data aan, verplicht vanuit onze beroepsgroep en verzekeraars, om kwaliteit te verbeteren. Vanuit de gegevens is de betreffende client nooit te achterhalen.
De data wordt verwerkt door Nivel (landelijk bekend met data onderzoek in de zorg) en het landelijk database Fysiotherapie (LDF, beheert door de fysio beroepsgroep het KNGF).
Om de volgende reden wordt data verzamelt.

 • Om feedback informatie te geven aan praktijken en therapeuten waardoor we van elkaar en onze uitkomsten kunnen leren.
 • Om op landelijk niveau, dus niet herleidbaar tot praktijk of therapeut, de waarde van fysiotherapie te kunnen laten zien aan anderen partijen.
 • Om te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek, zodat we ons fysiotherapeutisch handelen steeds verder kunnen verbeteren en optimaal kunnen inzetten.

Bewaartermijn van persoonsgegevens
Persoons- en medische gegevens worden, volgens de wettelijke termijn, minimaal 15 jaar bewaard. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

Rechten betrokkene

 • Recht op inzage
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken in te zien.
 • Recht op correctie/ rectificatie
  Dit is het recht om de persoonsgegevens die organisaties van u verwerken te laten aanpassen of aanvullen.
 • Recht op verwijdering
  U heeft als betrokkene het recht om een verzoek te doen tot verwijdering van bepaalde gegevens.
 • Recht op het intrekken van toestemming
  U heeft als betrokkene het recht om uw gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op bezwaar.
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld bij direct marketing.
 • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Dit betekent dat u het recht heeft op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
 • Recht op vergetelheid
  Hoelang gegevens bewaren, in het belang van de cliënt om informatie terug te kunnen lezen en een dossier op te bouwen. Patiënten kunnen er om vragen hun dossier te verwijderen, als dit niet meer verplicht is te behouden om rechtmatige behandeling en dossiervorming naar de zorgverzekeraar te bewijzen. De wettelijke bewaartermijn bedraagt 15 jaar.
 • Recht op dataportabiliteit
  Cliënten hebben het recht wanneer zij dit nodig hebben een samenvatting van hun dossier op te vragen. Bijvoorbeeld bij letselschade, overstappen naar een andere zorgverzekeraar en wanneer zij de informatie voor hun eigen dossier willen hebben.
 • Recht op beperking van de verwerking.
  U heeft het recht om organisaties te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Het melden van een klacht
Mocht u een klacht willen indienen over de privacy en/of beveiliging van uw gegevens binnen Fysiotherapie Mike Soyer, dan kunt u hiervoor terecht bij de functionaris voor de gegevensbescherming, Mariella Oostendorp. U kunt uw klacht per post sturen naar:

Fysiotherapie Mike Soyer t.a.v. Mariella Oostendorp, FG
Parkweg 294
2271 BH  Voorburg

Tevens kunt u terecht bij de klachtencommissie van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze website. Zie cliënteninformatie, vervolgens klikt u op klachtenregeling.

Verplichting verstrekken persoonsgegevens
U dient om voor een behandeltraject in aanmerking te komen persoonsgegevens te verstrekken. Wilt u dit niet, kunnen wij u helaas niet in behandeling nemen. Door het maken van een afspraak gaat u er mee akkoord dat wij, volgens de geldende regels van de AVG, persoons en medische gegevens opslaan.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij verstrekken anonieme gegevens aan de Fysio Prestatie Monitor FPM. Dit is een onafhankelijke organisatie die online enquêtes afneemt na een behandelperiode, de PREM. De PREM is onderdeel van de voorwaarden in het contract van verzekeraars. De cliënt wordt altijd om toestemming gevraagd of hij/zij wilt deelnemen aan deze enquête en of hij/zij toestemming geeft voor het verstrekken van de gegevens.

Gegevens van ander organisaties
Wij ontvangen gegevens van de huisarts of andere medische specialisten, de informatie wordt opgeslagen binnen intramed, ons beveiligde werkplatform. De gegevens worden daarna veilig opgeborgen in een speciaal daarvoor afgesloten ruimte. Als de gegevens van andere organisaties afkomstig zijn wordt de informatie geverifieerd bij de betreffende cliënt en in overleg bepaald wat er met de gegevens wordt gedaan.

Disclaimer voor gebruik mail
De informatie in e-mail berichten (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Dit e-mail bericht bevat informatie van vertrouwelijke of persoonlijke aard. Verstrekking aan en/of gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u dit e-mail bericht ten onrechte ontvangt, verzoekt afzender u om afzender hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen en het bericht te vernietigen. Er geldt geen garantie dat gebruik van e-mail veilig is of dat gebruik van e-mail geschiedt zonder enige fout. Afzender is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige fout of gebrek in de inhoud van dit e-mail bericht, welke fout of gebrek kan optreden als gevolg van het gebruik van e-mail.

The information in e-mail messages (including any information contained in attachments hereto) is intended only for use of the addressee. This e-mail message contains confidential or privileged information. If you receive this e-mail message unintentionally, please notify the sender immediately and then delete this message. E-mail transmission is not guaranteed to be secured or error free. The sender is in no way liable for any errors or omissions in the content of this e-mail message, which may arise as a result of e-mail transmission.